Wedstrijdreglement

"Win it Fair & Square!" (mei 2021)

Neem deel aan de wedstrijd

 

1. Inleiding

De wedstrijd wordt georganiseerd door Oxfam-Wereldwinkels vzw (hierna “Oxfam” genoemd) met maatschappelijke zetel in de Ververijstraat 17, 9000 Gent.

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Ieder natuurlijk persoon die minimum 18 jaar oud is en in België gedomicilieerd is (hierna “Deelnemer(s)” genoemd), kan deelnemen aan een wedstrijd, met uitzondering van:

  • personeelsleden, beroepskrachten en bestuurders van Oxfam België/Belgique vzw of Oxfam Magasins du Monde asbl
  • de personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als voormelde natuurlijke personen.

2.2. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen indien zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Oxfam houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet onmiddellijk of binnen een door Oxfam bepaalde redelijke termijn kan voorleggen, kan zijn of haar recht op een prijs worden afgenomen. Oxfam kan op geen enkele wijze voor welke schade dan ook aansprakelijk gesteld worden ingevolge de deelname van minderjarigen aan wedstrijden.

2.3. Elke Deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. De Deelnemer krijgt toegang tot de wedstrijd via een unieke code, verkregen in een Oxfam-Wereldwinkel. In geval van meerdere deelnames wordt enkel de eerste deelname weerhouden.

2.4. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel en in eigen naam te gebeuren en kan niet uitgaan van meerdere personen samen.

2.5. Wie deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest zonder voorafgaande verwittiging automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Dergelijke deelname wordt van rechtswege nietig verklaard.

2.6. Oxfam kan te allen tijde een kopie van een officieel document opvragen ter controle dat de Deelnemer aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet.

 

3. Uitsluitingsgronden

3.1. Zelfs indien de Deelnemer aan alle deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan Oxfam een Deelnemer van (verdere) deelname aan de wedstrijd uitsluiten (diskwalificeren) in geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd vermoedt.

 

4. Wedstrijdduur

Deelnemen aan de wedstrijd kan via de wedstrijdpagina oxfamwereldwinkels.be/wedstrijd van 08/05/2021 t.e.m. 31/05/2021.

 

5. Wedstrijdverloop

5.1. De Deelnemer krijgt toegang tot de wedstrijd via een unieke code, verkregen in een Oxfam-Wereldwinkel. Je kan meerdere wedstrijdformulieren invullen maar enkel de oudste inzending per e-mailadres wordt in beschouwing genomen en neemt dus deel aan de wedstrijd. Het aantal codes is beperkt. Hier geldt de regel ‘zolang de voorraad strekt’. Het winkelpersoneel of de vrijwilliger van de wereldwinkel kan ten allen tijde weigeren om een wedstrijdcode te overhandigen.

5.2. De Deelnemer dient het volgende in te vullen op het wedstrijdformulier:

  • Voornaam, familienaam, geboortedatum en e-mailadres
  • Een correct antwoord op de wedstrijdvraag (meerkeuze): “Hoeveel procent van de consumentenprijs van koffie blijft achter in de koffieproducerende landen?”
  • Een antwoord op de schiftingsvraag

Alleen volledig en correct ingevulde wedstrijdformulieren tellen mee voor wedstrijddeelname.

 

6. Prijzen

6.1. De prijzenpot bevat 50 verwenpakketten met een totale winkelwaarde van minimum € 50. De producten in het geschenkpakket kunnen variëren naar gelang de voorraad.

6.2. De prijzen gaan naar de Deelnemers die de wedstrijdvraag juist beantwoord hebben en de schiftingsvraag het dichtst benaderden. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar die Deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

6.3. Indien er geen of te weinig correct(e) antwoord(en) komt/komen op de wedstrijdvraag, wordt/worden de resterende prijs/prijzen niet uitgedeeld.

 

7. Bekendmaking winnaars

7.1. Deelnemers worden tussen 01/06/2021 en 04/06/2021 per mail gecontacteerd. Indien Oxfam na 14 dagen geen reactie heeft ontvangen van de winnaar, kan Oxfam de gewonnen prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling. Dan schuift de prijs door naar de Deelnemer die de wedstrijdvraag juist beantwoordde en als volgende in de rij de schiftingsvraag het dichtst benaderde. Enkel in deze context kan een Deelnemer meerdere prijzen winnen.

Wanneer meerdere Deelnemers niet tijdig reageren, kan Oxfam de prijs intrekken.

7.2. De prijs is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld of deviezen (noch geheel, noch gedeeltelijk) of in andere producten of diensten en niet aanpasbaar.

7.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

7.4. Oxfam kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen en vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

7.5. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die is omschreven. Geenszins kan worden verondersteld dat Oxfam bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

7.6. De prijs wordt door Oxfam overhandigd of geleverd aan de klant. Indien Oxfam de prijs aan de winnaar laat leveren, worden de leveringskosten gedragen door Oxfam.

7.7. Indien de prijs wordt overhandigd, wordt deze enkel en alleen overhandigd aan de rechtmatige winnaar. De winnaar moet zijn identiteit kunnen bewijzen bij de prijsoverhandiging.

7.8. Indien de Deelnemer niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten heeft vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de Deelnemer zijn recht op de prijs en kan Oxfam de prijs toekennen aan een andere Deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

7.9. De tijdspanne waarin Oxfam de prijs zal overhandigen gebeurt in onderlinge overeenstemming met de Deelnemer. In geen geval kan Oxfam gedwongen worden om de prijs te overhandigen binnen een voor Oxfam onrealistische tijdspanne.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Oxfam kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade – materieel of immaterieel, rechtsreeks of onrechtstreeks – die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd, de toekenning of de uitvoering van een gewonnen prijs.

8.2. Oxfam is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname of bij het contact achteraf.

8.3. Oxfam is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs. Noch voor vertraging, beschadiging, staking, verlies of het niet nalaten van een berichtgeving van de post en/of koeriersbedrijven.

8.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in hoofde van Oxfam.

8.5. Oxfam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de Deelnemer of een derde (bijvoorbeeld provider) die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de Deelnemer tot gevolg zouden hebben.

8.6. Indien Oxfam genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

8.7. Indien de gewonnen prijs bestaat uit een gesponsorde product kan er bij annulering door die sponsor geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie bij Oxfam.

8.8. Oxfam kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de prijs niet voldoet aan de verwachtingen van de Deelnemer.

 

9. Persoonsgegevens

9.1. Bij deelname aan een wedstrijd deelt de Deelnemer aan Oxfam persoonsgegevens mee.

De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van de wedstrijd, het bekendmaken van de winnaar en worden niet aan derden overgemaakt. De gegevens worden enkel verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

Hierbij worden de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (afgekort AVG) nageleefd.

Voor meer info, zie oxfamwereldwinkels.be/privacy.

9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is Oxfam-Wereldwinkels vzw.

9.3. De winnaars van de wedstrijd verlenen Oxfam de toestemming om in het kader van de communicatie rond de wedstrijd, hun naam en eventueel een foto (bijvoorbeeld een foto van de prijsuitreiking) zonder beperking in tijd of plaats en zonder financiële of andere tegenprestatie te publiceren.

9.4. De Deelnemer die toestemming heeft verleend via de daartoe voorzien tick box op de registratiepagina zal de nieuwsbrief ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde uitschrijven.

9.5. Elke Deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem bewaarde informatie. Elke Deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de Deelnemer een e-mail naar info@oww.be of een brief naar Oxfam-Wereldwinkels, Ververijstraat 17, 9000 Gent. Met de vermelding ‘wedstrijd mei 2021’. Wanneer een Deelnemer voor het einde van de wedstrijd verzoekt om de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens, zodoende dat Oxfam de Deelnemer niet meer kan contacteren, zal de deelname ongeldig worden verklaard en komt de Deelnemer niet meer in aanmerking voor een prijs.

 

10. Aanvaarding wedstrijdreglement

10.1. Oxfam kan op elk moment het Wedstrijdreglement aanpassen.

10.2. Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het hierboven opgenomen reglement.

10.3. Wanneer een van de bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

 

11. Toezicht – Controle

De wedstrijd verloopt uitsluitend onder toezicht van Oxfam.

 

12. Geschillen

12.1 Op het Wedstrijdreglement en op de rechtsverhouding die tussen Oxfam en de Deelnemer ontstaat in het kader van deze wedstrijd is het Belgische recht van toepassing.

12.2 De Deelnemer verbindt zich er toe in geval van discussie aangaande de wedstrijd of het Wedstrijdreglement eerst in overleg met Oxfam een minnelijke oplossing na te streven alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

 

Vragen of opmerkingen? Contacteer ons.

 

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief