Politieke eisen Week van de Fair Trade

14.09.2021

Oxfam ijvert al 50 jaar voor eerlijke handel. Wat doen politici om daar echt werk van te maken? Oxfam vraagt hen om tijd en beleid te maken voor eerlijke handel. En dat dient te gebeuren op alle beleidsvlakken.

Eerlijke handel is immmers niet mogelijk zonder

 • economische rechtvaardigheid
 • klimaatrechtvaardigheid
 • genderrechtvaardigheid, en
 • people power!
Doe mee aan de Langste Koffieklets

Beleidsmakers, maak werk van volgende zaken:

Economische rechtvaardigheid

Een rechtvaardige economie staat ten dienste van de mens, niet omgekeerd. Ze blijft binnen de ecologische grenzen van onze planeet en garandeert naast de universele mensenrechten tenminste de basis sociale voorzieningen (voedsel, water, gezondheid, onderwijs, inkomen …) voor iedereen. Een rechtvaardige economie is inclusief en promoot de economische empowerment van vrouwen en achtergestelde groepen. Ze ondersteunt de rechten van werknemers, biedt sociale bescherming en gaat duurzaam om met grondstoffen. Daardoor vermindert ze het risico op conflicten en draagt zo bij aan duurzame vrede en veiligheid. Concreet vragen wij:

 • Introduceer wetgeving met een algemeen verbod op Oneerlijke Handelspraktijken (Unfair Trading Practices, UTPs). Zorg ervoor dat boeren uit het Globale Zuiden vlot toegang hebben tot de beschermingsmechanismen die deze wetgeving biedt.
 • Voer een Belgische zorgplichtwet in die bedrijven verplicht de mensenrechten en milieunormen te respecteren doorheen hun mondiale waardeketens. Garandeer toegang tot rechtspraak voor slachtoffers van nefaste praktijken. Zorg ervoor dat bedrijven hun gemaakte schade rechtzetten en voorkomen in de toekomst.
 • Zorg voor een level-playing field bij alle Europese bedrijven door een ambitieuze Europese zorgplichtwetgeving in te voeren. Op internationaal vlak dienen onze beleidsmakers een bindend VN-verdrag Mensenrechten en Bedrijven te steunen via een sterke Europese positie.
 • Neem standpunt in voor de tijdelijke opheffing van de intellectuele eigendomsrechten en technologieën in verband met COVID-19-vaccins tijdens de lopende onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie.
Klimaatrechtvaardigheid

De klimaatcrisis heeft negatieve impact op de landbouw en de oogsten, maar ook omgekeerd: de industrialisering van de landbouw- en voedingssector, boskap, pesticides … zijn een grote boosdoener. De klimaatcrisis is ook onrechtvaardig: zij die het minst uitstoten, krijgen de grootste klappen. In het globale Zuiden treft honger miljoenen mensen. In het zog van de klimaatverandering komen de natuurrampen, waardoor gebieden onherbergzaam worden en mensen op de vlucht slaan. Dit zijn klimaatvluchtelingen, waarvan het aantal de komende jaren zorgwekkend zal stijgen. Oxfam werkt daarom samen met coöperaties van kleinschalige landbouwers en investeert in agro-ecologische praktijken die de wereld op een duurzame manier kunnen voeden zonder de aarde uit te putten. Concreet vragen wij:

 • Weiger de ondertekening van het huidige EU-Mercosur handelsakkoord. Heropen de onderhandelingen met Mercosur én maak een associatieakkoord waarin duurzaamheidsclausules zowel bindend als afdwingbaar zijn. Zorg ervoor dat het respecteren van het klimaatakkoord van Parijs een conditio sine qua non is en dat kleinschalige landbouw beschermd en gepromoot wordt.
 • Breng het Vlaams landbouwbeleid en het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in lijn met de klimaatambities en de Green Deal van de Europese Unie. Ondersteun de ontwikkeling van agro-ecologie en menswaardige landbouw hier en in het Globale Zuiden.
 • Zorg ervoor dat de invoertaks op koolstofintensieve goederen (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) armere landen niet onrechtvaardig benadeelt. Het Westen heeft immers het grootste aandeel in de klimaatverandering. Kies voor algemene koolstofnormen of koolstofbelastingen die rekening houden met mogelijke regressieve effecten.
 • Bevorder zachte mobiliteit. Herzie het systeem van bedrijfswagens, investeer in hernieuwbare energie, verbied uit voedsel geproduceerde biobrandstoffen en geef de voorkeur aan een lokaal en duurzaam voedselcircuit.
 • Verbied reclame voor vervuilende goederen of diensten die een zware impact hebben op de klimaatcrisis. Stop de subsidies aan de meest vervuilende sectoren en voer een progressieve koolstofbelasting in.
 • Verhoog de Belgische bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering, zodat ons land op een eerlijke manier en in toenemende mate bijdraagt tot de doelstelling van 100 miljard dollar per jaar.
 • Erken dat aanvullende financiering nodig is voor de verliezen en schade van de zwaarst getroffen bevolkingsgroepen.
 • Tel consumptiegoederen die in het buitenland worden geproduceerd maar in België verbruikt, mee bij de berekening van de CO2-uitstoot.

Teken de petitie “Sign for Change“ als je wil dat België een deel van de oplossing wordt in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Genderrechtvaardigheid

Oxfam plaatst vrouwen en meisjes centraal in de strijd voor economische rechtvaardigheid. Waarom? Omdat zij vaak het grootste slachtoffer zijn van ongelijkheid, maar ook de sleutel hebben tot duurzame oplossingen. Ze lijden vaker honger in een crisis, worden genegeerd bij erf- en eigendomskwesties, krijgen geen kredieten … Nochtans leggen zij zowel op de werkplek als thuis bijzonder veel gewicht in de schaal. Dat is uitgelicht tijdens de recente pandemie: onbetaalde zorg voor het gezin ging voornamelijk door vrouwenhanden, ook wanneer zij telewerkten. Betaalde zorg, idem dito: aan de frontlinie in ziekenhuizen en WZC staan veel vrouwen. En los van crisistijden zien we bij verschillende coöperaties dat vrouwen bijvoorbeeld instaan voor het telen van andere gewassen dan het hoofdgewas, wat bijdraagt aan de financiële sterkte van hun gemeenschap, ook richten ze spaarkassen op en managen die. Daarom zetten wij vrouwen in het epicentrum van onze missie en werken we samen met organisaties die genderrechtvaardigheid nastreven en feministische principes uitdragen. We geven een stem aan vrouwen zodat ze mee beslissingen kunnen nemen die hen aanbelangen. Concreet vragen wij:

 • Wijzig de officiële statistische methodologieën zodat ook onbetaald zorgwerk wordt opgenomen in het Bruto Binnenlands Product (BBP) en andere maatstaven van duurzame ontwikkeling. Promoot publiek beleid dat een gezonde privé-werk balans promoot en crëeer de fiscale ruimte voor een universeel zorgsysteem.
 • Voer gender-transformatieve arbeidsrechten in gericht op een sterkere positie van vrouwen op de werkplek en de arbeidsmarkt. Hiertoe behoort de strijd tegen gendergerelateerd geweld op de werkplek en stereotypen rond vertegenwoordiging bij collectieve onderhandelingen, alsook steunmaatregelen voor werkende moeders.
 • Bewerkstellig economische, sociale en politieke empowerment via betere lonen en inkomens, zodat de macht en welvaart in waardeketens beter verdeeld worden, hierbij rekening houdend met de moeilijke situatie van vele vrouwen en meisjes.
 • Houd bij alle klimaatwetten en klimaatmaatregelen rekening met sociale en genderdiscrimatie en betrek gediscrimineerde groepen bij de besluitvorming. Houd ook bij het beleid rond humanitaire hulp en ontwikkelingswerk rekening met sociale en genderdiscriminatie.
People Power

Steeds meer macht verplaatst zich naar bedrijven en rijke elites. Wanneer die nauwe banden hebben met beleidsmakers, worden beslissingen niet altijd genomen in functie van de hele bevolking, maar in het voordeel van bedrijven of aandeelhouders. Bij eerlijke handel staan de mensenrechten van de producenten met stip op één. Daarom kopen wij rechtstreeks aan bij de producenten, zetten in op een zorgplichtwetgeving die de keizerlijke willekeur van bedrijven moet inperken en steunen we op een democratisch georganiseerde vrijwilligersbeweging. Concreet vragen wij:

 • Herteken de Europese onderhandelingsmandaten voor handelsakkoorden zodat het respect voor mensenrechten, zowel van de huidige als toekomstige generaties, het uitgangspunt wordt. Voorzie democratische controle door het Europees Parlement een betekenisvolle stem te geven in het opstellen van deze mandaten.
 • Bestendig sociale dialoog en collectieve onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers, inclusief hun vertegenwoordigende organen (vakbonden, boerenorganisaties). Empower individuen en bouw hun collectieve macht op, in het bijzonder in de informele sector, zodat diegenen met verantwoordelijkheid ter verantwoording kunnen worden geroepen.
 • Ondersteun de Agenda for Decent Workvan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en breng deze ter uitvoering.

 

Zet druk op onze politici

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief