Skip to main content

Overheden: reguleer die handel!

Overheden spelen een cruciale rol in het bestrijden van sociale uitbuiting en ecologische roofbouw. Als ze dit verzuimen, leggen ze beslag op het welzijn van honderden miljoenen mensen in ontwikkelende landen en van toekomstige generaties over de hele planeet.

25 apr, 2016

Dit verhelpen vergt nochtans geen donquichotterie. Enkele eenvoudige ingrepen zouden een wereld van verschil maken:

Sterke mededingingsregels opnemen binnend e WHO-wetgeving - naar analogie met wat binnen de EU en binnen de VS geldt.

Het financieel en fiscaal beleid internationaal reguleren en coördineren zodat (ook kleine) overheden niet langer de speelbal zijn van multinationale bedrijven en financiële en fiscale paradijzen.

Met een internationale kam door belemmerende maatregelen gaan. Een kam die fijn genoeg is om alle protectionismeluizen te verwijderen.

 Een onafhankelijk VN-orgaan oprichten dat toezicht houdt op de concentratiegraad in de verschillende landbouwketens.

Ernstig wetenschappelijk onderzoek voeren naar de enorme milieuschade die de grootschalige geïndustrialiseerde monocultuur in de landbouw dagelijks veroorzaakt.

Ontwikkelende landen duurzaam en transparant ondersteunen in de uitbouw van hun publieke voorzieningen, zodat ook daar een kader voor economische en maatschappelijke welvaart kan ontluiken.