Skip to main content

Jouw privacy

Oxfam-Wereldwinkels vzw en Oxfam Fair Trade cvba besteden veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar om alle informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. Bovendien springen we voorzichtig om met je persoonlijke gegevens. Daarom geven we je graag heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.


24 mei, 2018

Deze privacyverklaring is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bevat rechten en plichten van de organisatie ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Deze privacyverklaring geldt voor alle projecten en activiteiten van Oxfam-Wereldwinkels vzw en Oxfam Fair Trade cvba, en alle websites en apps in ons beheer.

Concreet gaat het om:

 • Oxfamwereldwinkels.be
 • Oxfamfairtrade.be
 • Copain.oww.be
 • Handelnu.be

Als Oxfam-Wereldwinkels vzw en Oxfam Fair Trade cvba zijn we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en van groepsgegevens van je lokale werking. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving rond, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt in dat we:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor je ze opgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens beschrijven we verder in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uitdrukkelijk jouw toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat wij een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens kunnen garanderen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Voor particulieren en vzw’s:

Oxfam-Wereldwinkels vzw
Ververijstraat 17, 9000 Gent
E-mail: info [at] oww [dot] be
Tel.: (+32) 9 218 88 99

Voor bedrijven en leveranciers:

Oxfam Fair Trade cvba
Ververijstraat 17, 9000 Gent
E-mail: info [at] oft [dot] be
Tel.: (+32) 9 218 88 55

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen en rechtsgronden:

 • Het analyseren van de surfgedrag op onze websites;
 • Het gebruik van de volledige functionaliteiten van onze online platformen mogelijk te maken (zoals bijvoorbeeld het downloaden van documenten of het plaatsen van zoekertjes);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Oxfam-Wereldwinkels en lokale Oxfam-Wereldwinkels.
 • Het corresponderen in het kader van je vrijwilligersengagement via e-mail, post of telefoon;
 • Het versturen van ons magazine, vrijwilligersblad, productinformatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor gaf;
 • Het versturen van persberichten;
 • Het werven en verzamelen van giften, alsook het bezorgen van fiscale attesten bij giften aan Oxfam-Wereldwinkels vzw;
 • Het opvolgen en bezorgen van bestellingen via de webwinkel van Oxfam-Wereldwinkels vzw of Oxfam Fair Trade cvba;
 • Het afhandelen van aankopen, beheer van klanten en leveranciers.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

In het kader van deze doelstellingen kunnen we volgende persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bezoekers website:

Onze websites kunnen gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag, applicatie-gegevenscaches en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en maakt dat je efficiënt gebruik kan maken van platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigeren door de informatie, gebruik van functionaliteiten, enz.

Onze websites gebruiken:

 • Het IP-adres waarmee je de website bezoekt en diverse telecommunicatiegegevens (via serverlogbestanden);
 • Informatie over het gebruikte toestel zoals hardware, software en netwerkgegevens (via serverlogbestanden);
 • Noodzakelijke en functionele cookies: voor het voorkomen van dataverlies, onthouden van taalvoorkeur of logingegevens,…
 • Performante cookies: voor het garanderen of verbeteren van jouw gebruiksgemak
 • Profiel cookies: om je surfgedrag te analyseren. We analyseren jouw surfgedrag om advertenties en content af te stemmen op jouw behoeften. Wij maken o.a. gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe je onze platformen gebruikt (zoekopdrachten, bezochte pagina’s, tijd gespendeerd op pagina,…).

Deze gegevens worden in geen geval gebruikt om je te identificeren.

Meer informatie over cookies:

 • Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door onze server en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan één van onze websites of apps.
 • Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere online bezoekers. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze websites/apps bezoekt en laat ons ook toe deze te optimaliseren.
 • Soorten cookies? Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
 • Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
 • Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Abonnees nieuwsbrief:

 • E-mailadres, datum registratie
 • Eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant voor het gerichter bezorgen van relevante informatie, zoals bijvoorbeeld interesse in thema’s of producten, adres, voorkeurs Wereldwinkel, geboortedatum, geslacht,
 • Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

Klanten en deelnemers projecten en activiteiten:

 • Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop, facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,...).
 • Gegevens m.b.t. jouw profiel

Donateurs:

 • Persoonsgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Historiek van de stortingen

Vrijwilligers:

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Telefoon- en/of faxnummer
 • Voorkeurswereldwinkel
 • Vrijwilligersfunctie en -engagementen
 • Adres
 • Rekeningnummer
 • Rijksregisternummer
 • Eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant voor je vrijwilligersengagement

 

Verwerking van foto’s en video’s

We respecteren naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding). We zullen je altijd toestemming vragen als we een foto van je maken en je toestemming vragen om deze te publiceren of verspreiden.

Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding;
 • Toevallige personen op een publieke plaats;
 • Personen in een menigte;
 • Publieke personen.

De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal uitdrukkelijk gevraagd worden, en wel specifiek voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief
 • Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure
 • Op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)
 • Als campagnebeeld voor een project

 

Verstrekking aan derden

We kunnen jouw gegevens aan derde partijen verstrekken voor de uitvoering van de vermelde doeleinden. Met deze derde partijen sloten we een verwerkersovereenkomst waarin de nodige afspraken werden gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. We geven geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst mee afsloten.

We streven er naar alle gegevens te verwerken binnen de EU. Toch kunnen er gegevensverwerking en/of overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie indien dit noodzakelijk is voor de werking. In het kader van AVG mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die éénzelfde passend beschermingsniveau waarborgen en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de Privacywet worden nageleefd. Het land, de duur van de overdracht en de opslag, de aard van de gegevens en de precieze doeleinden zijn criteria die geval per geval onderzocht moeten worden.

We garanderen dat geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen werden genomen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaatsvinden op basis van één van de gronden hieronder vermeld.

We maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (G Suite, Microsoft Office 365);
 • Het verzorgen van de infrastructuur rond de webwinkel (WooCommerce, Mollie);
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, enquêtes en uitnodigingen (Mailchimp, Jotform, Procurios CRM, Surveymonkey);
 • Het verspreiden van ons magazine FAIR en Vrijwilligersblad WOW (Mailchimp, Procurios CRM, Jotform);
 • Het bewaren van gegevens rond schenkingen (Isabel, Extasy);
 • Het verzorgen van contacten met leveranciers (Odisy, Extasy);
 • Het verzamelen, verwerken en bewaren van verkoops- en voorraadgegevens (Odisy, Extasy);
 • Het verzorgen van de boekhouding (Isabel, Odisy, Extasy).

We zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat we je persoonsgegevens naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dit geval zullen we in redelijkheid proberen je hierover van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.

Concreet:

 • Klanten, donateurs, leveranciers: 10 jaar.
 • Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 3 jaar inactiviteit.
 • Vrijwilligers: tot maximum 5 jaar na het stopzetten van je vrijwilligersengagement.
 • Je persoonsgegevens worden bewaard zolang je actief bent in de lokale wereldwinkelgroep of in eender welke andere functie op regionaal of nationaal vlak, dus in de beweging. Dit kan gaan om een bestuursfunctie in een commissie of een begeleidingsfunctie in de vormingspool, of een verantwoordelijke taak op regionaal niveau.

 

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die in het kader van de verwerkingsdoeleinden namens Oxfam-Wereldwinkel vzw of Oxfam Fair Trade cvba in contact komen met jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We informeren onze medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je ontvingen. Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Je kan deze zelf beheren en aanpassen via je profiel of contact met ons opnemen.

Voor particulieren en vzw’s:

Oxfam-Wereldwinkels vzw
Ververijstraat 17, 9000 Gent
E-mail: info [at] oww [dot] be
Tel.: (+32) 9 218 88 99

Voor bedrijven en leveranciers:

Oxfam Fair Trade cvba
Ververijstraat 17, 9000 Gent
E-mail: info [at] oft [dot] be
Tel.: (+32) 9 218 88 55

We zullen je aanvraag binnen een redelijke termijn behandelen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de contactgegevens hierboven.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
E-mail: commission [at] privacycommission [dot] be
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

 

Wijziging privacyverklaring

We kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Deze wijziging kondigen we aan op deze pagina van onze website.

Versie 23/05/2018