Skip to main content

8000 vrijwilligers

De 235 Oxfam-Wereldwinkels zouden niet bestaan zonder de inzet van duizenden vrijwilligers in talrijke lokale groepen. Zij organiseren hun eigen werking, ondersteund door het nationaal secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels. Bovendien bepalen vrijwilligers zélf de koers van de hele organisatie.

Van de winkel bemannen over debatten organiseren tot magazines bussen: iedereen kan wel iets doen voor een Oxfam-Wereldwinkel in de buurt. Maar vrijwilligerswerk bij Oxfam-Wereldwinkels gaat veel verder dan meehelpen in een lokale winkel. Patrick en Diane bijvoorbeeld, leggen de politici in het Vlaams Parlement het vuur aan de schenen over hun rol in het reguleren van de handel.

Vrijwilligers nemen ook de belangrijkste beslissingen over het beleid van de organisatie. Ben jij uit vrijwilligershout gesneden? Doe de scan!

Van lokaal tot nationaal

De organisatie Oxfam-Wereldwinkels vzw bestaat uit een tweehonderdtal lokale groepen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Elke groep bepaalt autonoom zijn eigen werking: zo hebben alle groepen een eigen bestuur en organiseren ze hun eigen activiteiten.

Ze krijgen daarbij omkadering van het nationaal secretariaat van Oxfam-Wereldwinkels in Gent: er zijn gezamenlijke afspraken over de partners waarmee we samenwerken en het productaanbod in de winkels, gezamenlijke nationale campagnemomenten, logistieke ondersteuning, een uitgebreid vormingsaanbod en nog veel meer.

Lokale groepen werken samen op regioniveau. Zo zijn er regionale beleidsvergaderingen waarop de wereldwinkels in elkaars buurt samenkomen, ervaringen uitwisselen en plannen voor de toekomst smeden.

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen expertise, mening en ervaring.

Beleidsorganen

Op nationaal niveau bepaalt de Algemene Vergadering (AV) de grote lijnen van de werking van Oxfam-Wereldwinkels. Alle erkende wereldwinkels kunnen stemrecht aanvragen en iemand afvaardigen naar de AV, die minstens tweemaal per jaar samenkomt.

De Raad van Bestuur (RvB) is het hoogste beslissingsorgaan van Oxfam-Wereldwinkels. De leden zijn vrijwilligers en dragen de eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie: zij bereiden de AV voor en nemen de dagelijkse beslissingen. Ze worden verkozen door de AV voor een mandaat van telkens drie jaar.

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen expertise, mening en ervaring. Die waardevolle kennis geven de wereldwinkelvrijwilligers door in verschillende nationale commissies en werkgroepen, die de Raad van Bestuur of diensten op het nationaal secretariaat ondersteunen en adviseren rond specifieke thema’s, zoals de partner- of verkoopswerking.

Meedoen?

Ontdek hier wat jij voor Oxfam-Wereldwinkels kan betekenen. Of meld je meteen aan via het onlineformulier.

BewarenBewaren