Reglement scholenactie

Organisatie

Artikel 1:
De scholenactie tijdens de ‘Week van de Fair Trade 2020’ wordt georganiseerd door Oxfam-Wereldwinkels vzw met maatschappelijke zetel in de Ververijstraat 17, 9000 Gent.

Artikel 2:
De organisator zal de persoonsgegevens van de deelnemers enkel gebruiken in het kader van het verloop van de actie, tenzij expliciet anders aangegeven door de inzender. Hierbij zullen zowel de “Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” als aanvullende wetgeving inzake het bewaren en gebruiken van persoonsgegevens strikt worden gerespecteerd.

 

Deelnemen

Artikel 3:
Aan het initiatief kan worden deelgenomen door leerlingen en studenten. Elke school komt in aanmerking voor deelname (basis, secundair, hoger of volwassenenonderwijs). Leerkrachten en directie kunnen hun scholieren hierin ondersteunen.

Artikel 4:
Men neemt deel aan de wedstrijd door zich in te schrijven, ten laatste om 8u op 7 oktober 2020 op oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/scholenactie. De inschrijving moet voorzien zijn van de nodige gegevens om als inzending beschouwd te kunnen worden. Onder de nodige gegevens wordt verstaan: naam en adres van de inzender (zoals vermeld op de identiteitskaart), e-mailadres e.a. zoals de naam van de school, het vestigingsadres, het mailadres van de school en het aantal leerlingen, leerkrachten en derden die men verwacht te bereiken met de actie, en een korte beschrijving van de actie.

Artikel 5:
De inzender wordt vanaf het moment van registratie beschouwd als de contactpersoon van de school voor de scholenactie. De contactpersoon ontvangt alle verdere communicatie rond de wedstrijd: wijzigingen, vragen naar extra informatie bij de geplande / uitgevoerde actie, evaluaties, berichtgeving rond de winnaars en tussentijdse informatie.

Artikel 6:
Breng je actie op een originele manier in beeld met minstens 1 foto/verslag en post de resultaten op oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/scholenactie.  Pas het aantal correcte deelnemers aan. Enkel bij het posten van resultaten maak je kans om de wedstrijd te winnen. Dit geldt als jullie inzending ter beoordeling door de jury.

Artikel 7:
Heb je voor de organisatie van je actie producten van eerlijke handel nodig, dan kan je deze bestellen bij de dichtstbijzijnde Oxfam-Wereldwinkel. Op www.oxfamwereldwinkels.be/winkels vind je alle contactgegevens en openingsuren. Bestellen kan enkel via de wereldwinkel in je buurt. Maak duidelijke afspraken rond de betaling van de producten. Geef je bestelling tijdig door. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen.

Artikel 8:
De organisator behoudt het recht foto’s, teksten of filmpjes te weigeren voor deelname aan de wedstrijd omwille van de zedelijkheid of omwille van handelingen of gebaren die niet stroken met de ethische code van de organisator.

Artikel 9:
Iedere inzender waarborgt, op straffe van uitsluiting, dat hij/zij de originele auteur en volledig rechthebbende is van de ingezonden werken. Hij/zij waarborgt tevens dat eventuele betrokken personen afgebeeld op het ingezonden werk hun akkoord hebben gegeven voor afbeelding, tentoonstelling en verspreiding ervan. Oxfam-Wereldwinkels vzw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de auteursrechten van derden. Door zijn/haar inzending vrijwaart de deelnemer de organisatoren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake.

 

Verloop van de wedstrijd

Artikel 10:
De wedstrijd loopt van 7 tot 17 oktober 2020.  De foto’s, filmpjes en verslagen moeten ten laatste op 23 oktober 2020 vóór 8u opgeladen worden op oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/scholenactie om in de prijzen te kunnen vallen. Foto’s en verslagen die later verstuurd worden, kunnen opgeladen worden maar komen niet in aanmerking voor de prijzen.

Artikel 11:
De ingezonden foto’s, filmpjes en tekstjes worden gedurende de wedstrijd op oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/scholenactie gepubliceerd en kunnen nadien eventueel worden tentoongesteld. De ingezonden foto’s, filmpjes en tekstjes worden automatisch eigendom van Oxfam-Wereldwinkels vzw die ze kan gebruiken voor sensibiliserende, wervings- en commerciële doeleinden.

Artikel 12:
Gedurende de wedstrijd wordt er geen correspondentie gevoerd met de jury over de resultaten of over het verloop van de wedstrijd. De beslissingen van de jury zijn niet vatbaar voor beroep.

 

De winnaars

Artikel 13:
Over het hele land worden 6 laureaten uitgekozen. Zij kunnen de volgende prijzen winnen:

  • Een multiplex-logo als ‘wisseltrofee’ voor de school.
  • Een educatief pakket
  • Een mand met fairtradeproducten ter waarde van €100, voor de betrokken leerlingen. Indien gewenst kunnen deze ook in waardebonnen geschonken worden.
  • Een 3u durende inspirerende Workshop van Muzische Workshops. Afhankelijk van de leeftijd: Theater, Rap, Vloggen, Collage Maken/Recycled Art, Graffiti, Tote Bag drukken.

Datum, locatie en praktische afspraken worden met de winnaar besproken. De jury baseert zich op foto’s, verslagjes en filmpjes die ten laatste op 23 oktober 2020 vóór 8 uur worden gepost op oxfamwereldwinkels.be/oxfam-op-school/scholenactie.

De acties worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

  • De school moet de actie registreren. Acties zoals een fairtrade-picknick, georganiseerd en geregistreerd door een lokale Oxfam-Wereldwinkel en bijgewoond door meerdere scholen vallen buiten de wedstrijd. Als een school in dit geval toch wil deelnemen moet men deze deelname apart registreren.
  • De verhouding tussen het aantal leerlingen in de school en het aantal leerlingen (maar ook leerkrachten, personeel, ouders en anderen) dat bereikt of geprikkeld wordt door, of aanwezig is op de actie.
  • De relatieve verhouding tussen het aantal leerlingen in de school en het aantal met vorming bereikte leerlingen en dit gedurende minstens een lesuur.
  • Originaliteit van de activiteit.

Artikel 14:
De foto’s, verslagen en filmpjes van scholenactie worden door de jury, samengesteld uit medewerkers van Oxfam-Wereldwinkels vzw, beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in artikel 13. De jury bestaat uit minstens 2 personen die de inzendingen beoordelen door een score te geven van 0 tot 10 per criteria per inzending. De scores worden eenvoudig opgeteld en de scholen met de hoogste scores worden de winnaars van de wedstrijd. In geval van een ex aequo gaat deze naar de school die de hoogste absolute score(s) kreeg.

Artikel 15:
Alle laureaten van de scholenactie worden voor 8 november 2020 bekendgemaakt op de website www.oxfamwereldwinkels.be (en eventueel ook op andere websites), en worden tevens persoonlijk verwittigd via e-mail of telefoon.

Artikel 16:
De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en worden verstuurd/geleverd op het adres van de school of naar de lokale wereldwinkel na contact met de organisator en de winnaar.

 

Andere bepalingen

Artikel 17:
Zaken die aanleiding zouden kunnen geven tot betwisting en niet bepaald worden in het onderhavige reglement, zullen door de inrichters worden beslecht. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 18:
Derden hebben niet het recht om foto’s van de scholenactie te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 19:
Er is geen aankoopverplichting verbonden aan de deelname aan deze wedstrijd.

Artikel 20:
Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het hierboven opgenomen reglement.

Abonneer je op de
scholennieuwsbrief