Reglement scholenactie ‘Eerlijk duurt het langst!’

Organisatie

Artikel 1:
De scholenactie tijdens de Week van de Fair Trade 2021 wordt georganiseerd door Oxfam-Wereldwinkels vzw met maatschappelijke zetel in de Ververijstraat 17, 9000 Gent.

Artikel 2:
De organisator kan de persoonsgegevens van de deelnemers opnemen in haar bestanden om ze op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. Hierbij zullen zowel de ‘Wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ als aanvullende wetgeving inzake e-mailgegevens strikt worden gerespecteerd.

Deelnemen

Artikel 3:
Aan het initiatief kan worden deelgenomen door scholieren. Elke school komt in aanmerking voor deelname (basis, secundair, hoger of volwassenenonderwijs). Leerkrachten en directie kunnen hun scholieren hierin ondersteunen.

Artikel 4:
Men neemt deel aan de wedstrijd door zich in te schrijven, ten laatste om 8 uur op 6 oktober 2021 op oxfamwereldwinkels.be/scholenactie. De inschrijving moet voorzien zijn van de nodige gegevens om als inzending beschouwd te kunnen worden. Onder de nodige gegevens wordt verstaan: naam en adres van de inzender (zoals vermeld op de identiteitskaart), e-mailadres e.a. zoals de naam van de school, het vestigingsadres, het mailadres van de school en het aantal leerlingen, leerkrachten en derden die men verwacht te bereiken met de actie, en een korte beschrijving van de actie.

Artikel 5:
De inzender wordt vanaf het moment van registratie beschouwd als de contactpersoon van de school voor de scholenactie ‘Eerlijk duurt het langst!’. De contactpersoon ontvangt alle verdere communicatie rond de wedstrijd: wijzigingen, vragen naar extra informatie bij de geplande/uitgevoerde actie, evaluaties, berichtgeving rond de winnaars, tussentijdse informatie, alsook latere acties die deelnemers aan deze wedstrijd zouden kunnen interesseren.

Artikel 6:
Breng je ‘Eerlijk duurt het langst!’-actie op een originele manier in beeld met minstens 1 foto/verslag en post de resultaten op oxfamwereldwinkels.be/scholenactie. Pas het aantal correcte deelnemers aan. Enkel bij het posten van resultaten maak je kans om de wedstrijd te winnen. Dit geldt als jullie inzending ter beoordeling door de jury.

Artikel 7:
Heb je voor de organisatie van je actie in het kader van ‘Eerlijk duurt het langst!’ Producten van eerlijke handel nodig, dan kan je deze bestellen bij de dichtstbijzijnde Oxfam-Wereldwinkel. Op oxfamwereldwinkels.be/winkels vind je alle contactgegevens en openingsuren. Bestellen kan enkel via de wereldwinkel in je buurt. Maak duidelijke afspraken rond de betaling van de producten. Geef je bestelling tijdig door. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen.

Artikel 8:
De organisator behoudt het recht foto’s, teksten of filmpjes te weigeren voor deelname aan de wedstrijd omwille van de zedelijkheid of omwille van handelingen of gebaren die niet stroken met de ethische code van de organisator.

Artikel 9:
Iedere inzender waarborgt, op straffe van uitsluiting, dat hij/zij de originele auteur en volledig rechthebbende is van de ingezonden werken. Hij/zij waarborgt tevens dat eventuele betrokken personen afgebeeld op het ingezonden werk hun akkoord hebben gegeven voor afbeelding, tentoonstelling en verspreiding ervan. Oxfam-Wereldwinkels vzw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke inbreuken op de auteursrechten van derden. Door zijn inzending vrijwaart de deelnemer de organisatoren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake.

Verloop van de wedstrijd

Artikel 10:
De wedstrijd loopt van 6 tot 16 oktober 2021. De foto’s, filmpjes en verslagen moeten ten laatste op 23 oktober 2021 vóór 8 uur opgeladen worden op oxfamwereldwinkels.be/scholenactie om in de prijzen te kunnen vallen. Foto’s en verslagen die later verstuurd worden, kunnen opgeladen worden maar komen niet in aanmerking voor de prijzen.

Artikel 11:
De ingezonden foto’s, filmpjes en tekstjes worden gedurende de wedstrijd op oxfamwereldwinkels.be/scholenactie gepubliceerd en kunnen nadien eventueel worden tentoongesteld. De ingezonden foto’s, filmpjes en tekstjes worden automatisch eigendom van Oxfam-Wereldwinkels vzw die ze kan gebruiken voor sensibiliserende, wervings- en commerciële doeleinden.

Artikel 12:
Gedurende de wedstrijd wordt er geen correspondentie gevoerd met de jury over de resultaten of over het verloop van de wedstrijd. De beslissingen van de jury zijn niet vatbaar voor beroep.

De winnaars

Artikel 13:
Over het hele land worden 6 laureaten uitgekozen. Zij kunnen de volgende prijzen winnen:

  • De primus inter pares ontvangt een live-optreden als tegenprestatie
  • Een pakket met educatief materiaal
  • Een mand met fairtradeproducten ter waarde van 100 euro voor de betrokken leerlingen (indien gewenst kunnen deze ook in waardebonnen geschonken worden)

Datum, locatie en praktische afspraken worden met de winnaar besproken. De jury baseert zich op foto’s, verslagjes en filmpjes die ten laatste op 20 oktober 2021 vóór 8 uur worden gepost op oxfamwereldwinkels.be/scholenactie.

De acties worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

  • De verhouding tussen het aantal leerlingen in de school en het aantal leerlingen (maar ook leerkrachten, personeel, ouders en anderen) dat bereikt of geprikkeld wordt door, of aanwezig is op de actie
  • De relatieve verhouding tussen het aantal leerlingen in de school en het aantal met vorming bereikte leerlingen en dit gedurende minstens een lesuur
  • De originaliteit van de activiteit

Artikel 14:
De foto’s, verslagen en filmpjes van scholenactie ‘Eerlijk duurt het langst!’ worden door de jury, samengesteld uit medewerkers van Oxfam-Wereldwinkels vzw, beoordeeld op basis van de criteria zoals beschreven in artikel 13. De jury bestaat uit minstens 2 personen die de inzendingen beoordelen door een score te geven van 0 tot 10 per criteria per inzending. De scores worden eenvoudig opgeteld en de scholen met de hoogste scores worden de winnaars van de wedstrijd. In geval van een ex aequo gaat deze naar de school die de hoogste absolute score(s) kreeg.

Artikel 15:
Alle laureaten van de scholenactie ‘Eerlijk duurt het langst!’ worden voor 1 november 2021 bekendgemaakt op oxfamwereldwinkels.be/scholen (en eventueel ook op andere websites) en worden tevens persoonlijk verwittigd via e-mail of telefoon.

Artikel 16:
De gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld en worden verstuurd/geleverd op het adres van de school of naar de lokale wereldwinkel na contact met de organisator en de winnaar.

Andere bepalingen

Artikel 17:
Zaken die aanleiding zouden kunnen geven tot betwisting en niet bepaald worden in het onderhavige reglement, zullen door de inrichters worden beslecht. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 18:
Derden hebben niet het recht om foto’s van de scholenactie ‘Eerlijk duurt het langst!’ te kopiëren, te verhandelen en/of voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 19:
Er is geen aankoopverplichting verbonden aan de deelname aan deze wedstrijd.

Artikel 20:
Door deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het hierboven opgenomen reglement.

Abonneer je op de
scholennieuwsbrief