Jouw privacy

Oxfam-Wereldwinkels vzw en Oxfam Fair Trade cvba besteden veel aandacht en zorg aan deze website en streeft ernaar om alle informatie zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. Bovendien springen we voorzichtig om met je persoonlijke gegevens. Daarom geven we je graag heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacyverklaring

De websites Oxfamwereldwinkels.be, Oxfamfairtrade.be, Copain.oww.be (hierna: de “Websites”) worden aangeboden door:

Voor particuleren en vzw’s:

Oxfam-Wereldwinkels vzw (hierna “OXFAM-WERELDWINKELS”)
Ververijstraat 17
9000 Gent
België
BTW BE 0415 365 777
E-mail: info@oww.be
Tel.: (+32) 9 218 88 99

Voor bedrijven en leveranciers:

Oxfam Fair Trade cvba (hierna “OXFAM FAIR TRADE”)
Ververijstraat 15
9000 Gent
België
BTW BE 0453 066 016
E-mail: info@oft.be
Tel.: (+32) 9 218 88 55

Naar OXFAM-WERELDWINKELS en OXFAM FAIR TRADE wordt hierna ook gezamenlijk verwezen als “Wij” en “Ons”.

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze Websites en wij streven ernaar om alle informatie daarop zo volledig, juist en actueel mogelijk te houden. Bovendien springen we voorzichtig om met jouw persoonsgegevens. Daarom geven we je graag heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle projecten en activiteiten van OXFAM WERELDWINKELS en OXFAM FAIR TRADE en alle websites en apps in ons beheer.

Iedere persoon die de Website bezoekt (hierna de “Bezoeker”), iedere persoon die onze werking ondersteunt met een financiële bijdrage (hierna de “Donateur”) of door zich te engageren (hierna de “Vrijwilliger”), alsook eenieder die gebruik maakt van onze diensten of deelneemt aan onze van projecten en activiteiten (hierna de “Klant”), geeft bepaalde persoonsgegevens vrij. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer persoonsgegevens en jou als natuurlijke persoon. Naar de Abonnee, Donateur, Vrijwilliger, de Klant en ieder andere persoon die persoonsgegevens vrijgeeft aan OXFAM WERELDWINKELS en OXFAM FAIR TRADE, wordt hierna gezamenlijk verwezen als de “Betrokkene”.

Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘AVG’ is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en andere relevante wetsbepalingen.

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Betrokkene op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die wij kunnen doorvoeren met zijn of haar persoonsgegevens. Wij behouden het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Betrokkene. We raden de Betrokkene aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke

Wij bepalen alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Bijgevolg zijn wij “verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze Bezoekers en Klanten te beschermen. Wij maken gebruik van verschillende adequate beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij zorgen ervoor dat de aangeleverde persoonsgegevens veilig bewaard worden in een gecontroleerde omgeving.

Concreet hebben wij volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die in het kader van onze verwerkingsdoeleinden in contact komen met jouw gegevens, zijn gehouden tot de geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We informeren onze medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

2.2 Verwerker(s)

Wij doen beroep op zorgvuldig geselecteerde “gegevensverwerkers” voor de verwerking van de persoonsgegevens van Bezoekers en Klanten. Een gegevensverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De gegevensverwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren. De gegevensverwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Wij doen beroep op de volgende categorieën van gegevensverwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden (bijv. het verspreiden van ons magazine FAIR);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden (bijv. verzorgen van de boekhouding, bewaren van verkoops- en voorraadgegevens, bewaren van gegevens rond schenkingen en verzorgen van contacten met leveranciers);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden (bijv. verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven, enquêtes en uitnodigingen);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor logistieke doeleinden (bijv. order picking, levering, etc.);
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

Met het oog op een optimale bescherming van de persoonsgegevens van de Betrokkenen hebben wij de nodige contractuele afspraken gemaakt met de bovenvermelde gegevensverwerkers om ervoor te zorgen dat zij dezelfde hoge standaarden toepassen als ons.

Een doorgifte van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) kan slechts plaatsvinden naar landen waarvan de Gegevensbeschermingsautoriteit in België heeft vastgesteld dat zij eenzelfde passend beschermingsniveau bieden of, indien dit niet het geval zou zijn, voor zover wij de nodige contractuele afspraken hebben gemaakt met deze verwerker, rekening houdende met de standaardbepalingen zoals opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

3. Op welke juridische basis worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

In overeenstemming met de AVG verwerken wij persoonsgegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Klant, de Vrijwilliger, de Donateur of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op aanvraag van de Betrokkene;
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie met de Klant (bijv. facturatie), de Vrijwilliger (bijv. uitbetalen vrijwilligersvergoeding) of de Donateur (bijv. opvolging van financiële bijdragen);
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te antwoorden op informatieaanvragen van de Betrokkene;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing) naar onze Klanten;
 • Op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene (bijv. voor het versturen van nieuwsbrieven naar Bezoekers).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verbinden ons ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Hoeveel en welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen, is afhankelijk van jouw gebruik van onze Websites en/of onze dienstverlening.

In het kader van onze doelstellingen (zie artikel 5) kunnen we volgende (categorieën) persoonsgegevens van je vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

Klanten:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres);
 • Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop, facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,…);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens).
 • Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Klant een bestelling plaatst via één van onze Websites.
 • Donateurs:
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Financiële identificatiegegevens (bankrekeningnummer, historiek van de stortingen).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Donateur een financiële bijdrage wenst te laten toekomen via één van onze Websites.

Vrijwilligers:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, rijskregisternummer, eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant voor je vrijwilligersengagement);
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of faxnummer en e-mailadres);
 • Persoonlijke eigenschappen (geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit);
 • Specifieke informatie met betrekking tot het vrijwilligersstatuut (vrijwilligersfunctie –en engagementen)
 • Persoonlijke voorkeuren (voorkeurswereldwinkel);
 • Financiële identificatiegegevens (rekeningnummer).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer de Vrijwilliger via één van onze Websites aangeeft dat hij zich wenst te engageren voor onze projecten en activiteiten.

Bezoekers:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, jouw bedrijf);
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres);
 • Persoonlijke eigenschappen (geslacht, geboortedatum);
 • Persoonlijke voorkeuren (interesse in thema’s of producten, voorkeuren Wereldwinkel);
 • Elektronische identificatiegegevens (logingegevens, IP-adres, surfgedrag, taalvoorkeur, verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven).

Deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer je onze Website bezoekt en in het bijzonder wanneer je een contactformulier of petitie invult en verstuurt, of wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over jouw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid en dergelijke.

5. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Websites en voor de daarmee verbonden dienstverlening. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Betrokkene intensiever gebruik maakt van onze Websites en onze online dienstverlening.

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Klanten:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, opvolgen en bezorgen van bestellingen via de webwinkel, facturatie, ondersteuning en klachtenbewaking.
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame. In dat geval heeft de Klant steeds het recht zich hiervan uit te schrijven.
 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Oxfam-Wereldwinkels en lokale Oxfam-Wereldwinkels.

Vrijwilligers:

 • Het corresponderen in het kader van je vrijwilligersengagement via e-mail, post of telefoon;
 • Het versturen van ons vrijwilligersblad. De Vrijwilliger kan zich steeds uitschrijven.

Donateurs:

 • Het werven en verzamelen van giften;
 • Het bezorgen van fiscale attesten bij giften.

Bezoekers:

 • Het analyseren van het surfgedrag op onze websites;
 • Het gebruik van de volledige functionaliteiten van onze online platformen mogelijk te maken (zoals bijvoorbeeld het downloaden van documenten of het plaatsen van zoekertjes);
 • Het beantwoorden van informatieaanvragen via het contactformulier op de Website;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien de Bezoeker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dat geval staat het de Bezoeker te allen tijde vrij zijn toestemming in te trekken.

Verder kunnen de persoonsgegevens van de Betrokkene ook worden aangewend voor volgende doeleinden:

 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • Het versturen van persberichten;
 • Beheer van leveranciers;
 • Beheer van geschillen;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen.

Onze Websites kunnen gegevens (waaronder persoonsgegevens) lokaal verzamelen en opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag, applicatie-gegevenscaches en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en maakt dat je efficiënt gebruik kan maken van platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigeren door de informatie, gebruik van functionaliteiten, enz. Raadpleeg onze Cookie Policy voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele niet-persoonlijke gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Websites te optimaliseren. Deze gegevens zijn: informatie over het gebruikte toestel zoals hardware, software en netwerkgegevens, uur en dag van consultatie, enz. Teneinde jouw privacy optimaal te beschermen, worden deze gegevens steeds geanonimiseerd.

De Betrokkene beslist steeds zelf welke persoonsgegevens hij met ons deelt en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien de vereiste persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

6. Verwerking van foto’s en video’s

Wij respecteren naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding). We zullen je altijd toestemming vragen als we een foto van je maken en je toestemming vragen om deze te publiceren of verspreiden. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding;
 • Toevallige personen op een publieke plaats;
 • Personen in een menigte;
 • Publieke personen.

De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal uitdrukkelijk gevraagd worden, en wel specifiek voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief;
 • Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie/ brochure;
 • Op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram);
 • Als campagnebeeld voor een project.

7. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen OXFAM WERELDWINKELS en OXFAM FAIR TRADE. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

In het zeldzame geval dat we jouw persoonsgegevens naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen, zullen we in redelijkheid proberen je hierover van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

8. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven.
Ze worden verwijderd uit onze databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Betrokkene geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

Concreet:

 • Klanten, Donateurs, leveranciers: 10 jaar.
 • Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 3 jaar inactiviteit.
 • Vrijwilligers: tot maximum 5 jaar na het stopzetten van je vrijwilligersengagement. Je persoonsgegevens worden bewaard zolang je actief bent in de lokale wereldwinkelgroep of in eender welke andere functie op regionaal of nationaal vlak, dus in de beweging. Dit kan gaan om een bestuursfunctie in een commissie of een begeleidingsfunctie in de vormingspool, of een verantwoordelijke taak op regionaal niveau.

 

9. Wat zijn jouw rechten?

9.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

9.2 Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de persoonsgegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

9.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn “Gebruikersprofiel”. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

9.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van persoonsgegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

9.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van persoonsgegevens, als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd die wij nodig hebben om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.

9.6 Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen ophouden jouw persoonsgegevens te verwerken tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.

9.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

9.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze als Bezoeker hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

10. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar OXFAM WERELDWINKELS en OXFAM FAIR TRADE, Ververijstraat 17, 9000 Gent of via e-mail info@oww.be (voor particulieren en vzw’s) of info@oft.be (voor bedrijven en leveranciers). Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.

11. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij jou om deze eerst aan ons te melden. Op die manier kunnen we in onderling overleg tot een minnelijke oplossing komen.

Indien je, na deze melding, nog niet steeds niet tevreden bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wij, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

© 2018 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief