Begijnendijk

Openingsuren

Kerkstraat 3/0001
3130 Begijnendijk

Navigeer naar

begijnendijk@oww.be

Onze kortingen gelden zolang de voorraad strekt
Ze zijn ook niet cumuleerbaar met andere voordelen

Grote bestellingen dienen tijdig te gebeuren.
Er geldt een wachttijd van ongeveer drie weken

Feestje (na corona)

Bij aankoop van diverse fair trade producten zoals wijn, schuimwijn, koffie, fruitsap, frisdrank, suikertjes, chocolaatjes, speculoosjes,… kunnen wij het volgende ontlenen :

 * 36 wijnglazen
 * 48 drankbekers
 * 24 koffietassen en ondertassen
 * koffielepeltjes
 * 1 percolator (voor max 100 tassen)

Onze eerste winkel, het cafe van ‘Berre Kruk’

Later de oude cinemazaal naast de Carrefour

In 2006 onze eerste webshop

Algemene privacyverklaring Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw

Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw

Kerkstraat 3 /0001

3130 Begijnendijk

begijnendijk@oww.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en welke zijn van toepassing

Uw persoonsgegevens worden door Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw verwerkt, opgeslagen, verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen aan de leden, bestuurders en medewerkers .

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen :

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : Rijksregisternummer

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

  • Het opmaken van facturen en /of creditnota’s; het informeren van onze werking, producten en activiteiten aan onze klanten en leveranciers

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Persoonlijke identiteitsgegevens : firmanaam, verantwoordelijke, adres, telefoonnummer, e-mail

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : btw nummer

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger

Bewaartermijn

Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan, vijf jaar na laatste gebruik, noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website …www.owwbegijnendijk.be… ).

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Oxfam Wereldwinkel Begijnendijk vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen

Bezoek onze webshop

Agenda

Deze winkel organiseert in de nabije toekomst geen activiteiten. Neem een kijkje in de volledige kalender.

Alle activiteiten

Abonneer je hier
op onze nieuwsbrief